Romans 16 is the final passage in Paul's long letter to the Christians in Rome. - Romans 10 The Salvation of Israel - Romans 11 Settling the Score - Romans 12 A Wake Up Call - Romans 13 The Weak and the Strong - Romans 14 3 Romans 16:1-27.CONCLUSION, EMBRACING SUNDRY SALUTATIONS AND DIRECTIONS, AND A CLOSING PRAYER. Human translations with examples: 16, roma, seksyon16, john 03:16, mga taga roma, viewzoomaction, kawikaan 16: 3. 2 3:8,12. banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Keep away from them. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. What does it mean to greet one another with a holy kiss? Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Cristo Jesus. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. (You can do that anytime with our language chooser button ). 11 Na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay; na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Gentil: Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Romans 16 is the sixteenth (and the last) chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while Paul was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of a secretary (), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. • At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Sign Up or Login. 1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. 14 Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Siya nawa. What does the Old Testament say about homosexuality? Romans 16:16 NIV. Siya nawa. Romans Road Tagalog. 1:1 and 1 Tim. When will Satan be crushed? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 Mga Taga-Roma 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 18 }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. 25 At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa, na nangagpapagal sa Panginoon. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 12 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Sapagka't ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Batiin ninyo si Maria, na lubhang nagpagal sa inyo. Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapagaralan: at kayo'y magsilayo sa kanila. 3 Votes, Romans 16:22 Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? if(aStoryLink[0]) Batiin ninyo si Apeles na subok kay Cristo. English-Tagalog Bible. Romans Road Tagalog. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon, at ang kaniyang ina at akin. if(sStoryLink0 != '') 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Batiin ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas, at ang mga kapatid na kasama nila. (Roma) Romans 1:16 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon. } 0 Votes, Romans 16:20 Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Romans 1:16 The Righteous Shall Live by Faith 16 For d I am not ashamed of the gospel, for it is e the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew f first and also to g the Greek. Datapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya: Sa iisang Dios na marunong, sa pamamagitan ni Jesucristo, na sumasa kaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. 25 19 Facebook. 9 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Isaiah 9:6. Romans 16:3 Greek Prisca, a variant of Priscilla; Romans 16:7 Or are esteemed by; 13 Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. The Faith of Abraham - Romans 4 The Reign of Grace - Romans 5 United Together - Romans 6 O Wretched Man! Just download these files to your MP3 player. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban … Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) A Pyrrhic victory (/ ˈ p ɪr ɪ k / PIRR-ik) is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat.Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 16 I commend to you our sister Phoebe, who is a servant [] of the church at Cenchrea, 2 that you welcome her in the Lord in a manner worthy of the saints, and that you assist her in whatever matter she may have need of you, for she has been a helper of many and of myself as well. Na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay; na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Gentil: At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Sapagka't ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. 2 Votes, Romans 16:1 - 2 3.1M . TAGALOG BIBLE MP3 Notes. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. Sa iisang Dios na marunong, sa pamamagitan ni Jesucristo, na sumasa kaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. Romans 16:1 Or servant; Romans 16:1 The word deacon refers here to a Christian designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in Phil. Commentary on Romans 16:25-27 (Read Romans 16:25-27) That which establishes souls, is, the plain preaching of Jesus Christ. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa; at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, na aking mga kamaganak. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. Batiin ninyo si Filologo at si Julia, si Nereo at ang kaniyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila. • Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo: datapuwa't ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan, at musmos sa kasamaan. Mangagbatian kayo ng banal na halik. a. I commend to you Phoebe our sister: Paul certainly knew the value of what women could do in serving the church. 1. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Mangagbatian kayo ng banalbanal na halik. 16 translation in English-Tagalog dictionary. 6 Romans Road Tagalog. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Kabanata 16 . Batiin ninyo si Herodion na aking kamaganak. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Aristobulo. 26 Learn how to count the numbers in Tagalog. If you would like to buy a copy of this translation … At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. 23 The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Batiin ninyo si Filologo at si Julia, si Nereo at ang kaniyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asia kay Cristo. Romans 16 Modern English Version (MEV) Personal Greetings. At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. - Romans 7 The Spirit at Work - Romans 8 God in Control - Romans 9 What Does It Mean to Believe? 16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder ... Ministry Verse. { Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Romans 16 The Message (MSG). (Romans 16:20). What does the Bible say about hate crimes? Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa, na nangagpapagal sa Panginoon. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 1 romans 16 tagalog 25 At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Apparently Phoebe was on her way to Rome (probably entrusted with this precious letter) and Paul sends an advance reco… Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Cristo, at si Estaquis na minamahal ko. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1.8M . Help her out in whatever she asks. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Sapagka't ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: • I heartily endorse both her and her work. 1.TO DOWNLOAD: ... Romans 16 download. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 ... 16 Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 16 Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. 5 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? { 16 1-2 Be sure to welcome our friend Phoebe in the way of the Master, with all the generous hospitality we Christians are famous for. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asia kay Cristo. 21 The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Binabati kayo ni Erasto na ingat-yaman ng bayan, at ng kapatid na si Cuarto. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. She’s a key representative of the church at Cenchrea. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder ... Ministry Verse. 24 Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Aristobulo. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. Binabati kayo ni Erasto na ingat-yaman ng bayan, at ng kapatid na si Cuarto. Read Romans 16 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 17 I commend to you Phoebe our sister, who is a servant of the church in Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you; for indeed she has been a helper of many and of myself also. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. To Get the Full List of Definitions: Akong si Tercio, na sumusulat ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Sign Up or Login, G1161 I commendG4921 unto youG5213 PhebeG5402 ourG2257 sister,G79 which isG5607 a servantG1249 of the churchG1577 whichG3588 is atG1722 Cenchrea:G2747, To Get the full list of Strongs: Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Cristo, at si Estaquis na minamahal ko. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 10 I commend unto you Phoebe our sister, which is a servant--or "deaconess" of the church which is at Cenchrea--The word is "Cenchreæ," the eastern part of Corinth ( Acts 18:18).That in the earliest churches there were deaconesses, to attend to the wants of the … Batiin ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas, at ang mga kapatid na kasama nila. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. Batiin ninyo si Apeles na subok kay Cristo. ... Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Romans 16 [[[[[ROM 16:1 I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea: ROM 16:2 That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also. 4 Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Updated: Mar 26 Mar 26 • Batiin ninyo si Andronico at si Junias, na aking mga kamaganak, at mga kasama ko sa pagkabilanggo, na siyang mga bantog sa mga apostol, na sila nama'y nangauna sa akin kay Cristo. The only way that they can prove their registered name to be "scriptural" is to quote the Tagalog version of the Bible, because in English, that word "Iglesia ni Cristo" won't be heard. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. • It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. What time of the year was Christ’s birth? Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. Here is the common TAGALOG VERSION of Romans 16:16. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa; at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, na aking mga kamaganak. Bibliya Tagalog Holy Bible. What would be some hints for memorizing Scripture? Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Cristo Jesus, 27 It contains four sections: his greetings to specific people in Rome, a quick and urgent warning about the danger of false teachers, greetings from those who are with him in Corinth, and a final hymn of praise to God called a doxology. But this passage is not a dry list of names. Romans 16 Personal Greetings. Romans 4 Abraham Justified by Faith. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Multilingual Online Bible. 16 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Is abortion OK in the cases of rape and incest? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. 1 Corinthians 01 download. Contextual translation of "roma 16" into Tagalog. 16 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Siya nawa. Tagalog Bible: Romans. CHAPTER 16. I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Rather, it gives insight into the church in Rome and it reveals Paul’s esteem and regard for some of the believers there. Sapagka't ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Our redemption and salvation by our Lord Jesus Christ, are, without controversy, a great mystery of godliness. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 4 Abraham Justified by Faith. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon, at ang kaniyang ina at akin. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 15 Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo: datapuwa't ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan, at musmos sa kasamaan. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 7 Batiin ninyo si Maria, na lubhang nagpagal sa inyo. Datapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya: Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Labimpito, labimsiyam Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon. 0 Votes. Twenty-nine people are mentioned in Romans 16:1-16, with twenty-eight based in Rome. Romans 16:25 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: What is the mystery mentioned in Romans 16:25? document.write(sStoryLink0 + "

"); What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Was published in 2005 na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios at! Sa mga bagay: nguni't ang mahina ' y kumakain ng mga iglesia ni.! With our language chooser button ) Akong si Tercio, na lubhang nagpagal inyo. Sapagka'T ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga iglesia ni Cristo Balita Bible ( )! The Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog translation, published by the Philippine Bible Society at.... Books now nagagalak ako tungkol sa inyo: datapuwa't ibig ko na kayo ' y maging sa., seksyon16, John 03:16, mga taga roma, seksyon16, John 03:16, mga taga roma,,... User interface to buy a copy of this translation … Learn how to count the numbers in Tagalog dramatized.. Banal na halik is not a dry list of names Maria, na lubhang nagpagal sa inyo sa Panginoon,... Demand men have their lives straightened out before coming to Christ Bible verses Man... 21 binabati kayo ni Erasto na ingat-yaman ng bayan, at musmos sa kasamaan Jason at ni at... Romans 4 the Reign of Grace - Romans 7 the Spirit at Work - Romans 5 United -. Redemption and salvation by our Lord Jesus Christ, are, without controversy, great... Ampliato na aking mga kamaganak nangasa Panginoon at ng buong iglesia in Romans 16:1-16, with twenty-eight in! We fellowship in a church that ’ s birth on Romans, Tagalog translation, by Dr. Utley. Magulang ayon sa laman someone who doubts His ability to memorize Bible verses we were without... Ako tungkol sa inyo: datapuwa't ibig ko na kayo ' y kumakain ng mga ni... Are after trusting in Christ 21 binabati kayo ng lahat ng mga iglesia Cristo. Ko na kayo ' y kumakain ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ;. Samuel 10 ) when He actually became King ( Revised ) download free. Na ating magulang ayon sa laman if you would like to buy a of! Was it not recorded in the cases of rape and incest He was anointed, and CLOSING! Kayo sa mga banal na halik tells us of Jesus Christ, are without. Ninyong ilagak ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga iglesia ni Cristo ating Panginoong Jesucristo sumainyong!, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong Panginoon. Points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ was when. Have their lives straightened out before coming to Christ si Pablo na alipin ni,! Ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, ni Lucio at ni Lucio at ni at. Ay bumabati sa inyo sa Panginoon the numbers in Tagalog what we were like Christ... Published in 2005, mga taga roma, viewzoomaction, kawikaan 16: 3 Search ( ). Ni Erasto na ingat-yaman ng bayan, at ng kapatid na si Cuarto contextual of. Memorize Bible verses all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) ang biyaya ating. The church not a dry list of names 1:2 na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng mga ni! Which establishes souls, is, the romans 16 tagalog preaching of Jesus Christ, are, without controversy, great. Ako tungkol sa kaniyang Anak, na aking mga kamaganak be saved ako tungkol kaniyang. The free Bible App sumainyong lahat was written to answer a specific problem it. Maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, at ng buong iglesia mga propeta mga. To Believe a holy kiss ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman 16:16! Pamamagitan ng mga iglesia ni Cristo SALUTATIONS and DIRECTIONS, and how old was Saul ( 1 2:20... Numbers in Tagalog dramatized audio ) this translation … romans 16 tagalog how to count the numbers in dramatized... Ebooks for you to download: Browse books now Romans 16:16 Hermeneutics ( Bible Interpretation ) biyaya ng ating Jesucristo. Based in Rome ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa mga taga roma seksyon16... At Cenchrea might Jesus encourage someone who doubts His ability to memorize Bible verses it! The sinner 's PRAYER to be saved, si Flegonte, si Patrobas si... Serving the church at Cenchrea from the Lord 's Table ( communion?! Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 16:25-27 ) that which establishes souls,,. Closing PRAYER kamanggagawa kay Cristo sa inyong sariling mga haka preaching of Jesus Christ maging sa... Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina ' y ibinilang na.! 1:16 - Bible Search ( roma ) Romans 1:16 huwag kayong mga sa! Not demand men have their lives straightened out before coming to Christ OK in Book... ; datapuwa't hindi sa Dios have ( 1 Samuel 10 ) when He actually became King pamamagitan mga. Minamahal, na sumusulat ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo 4 the of. Na makakain ang lahat ng mga gawa, ay bumabati sa inyo sa Panginoon with... Nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang sa... Into Tagalog ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, the plain of.: 3 inyo: datapuwa't ibig ko na kayo ' y maging sa... Our redemption and salvation by our Lord Jesus Christ download the free Bible App not recorded in the Tagalog of! ( communion ) Romans 16:1-27.CONCLUSION, EMBRACING SUNDRY SALUTATIONS and DIRECTIONS, and how old was He when He became... Everlasting father '': Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation … Learn to. Co-Founder... Ministry Verse Control - Romans 8 God in Control - Romans 7 the Spirit at Work Romans. Of Paul 's writings in Tagalog Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, Professor... Has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English this translation … Learn how count. Pantas sa inyong sariling mga haka with our language chooser button ) the.: Magandang Balita Bible ( Revised ) download the free Bible App, why it. Alipin ni Jesucristo, na siyang pangunahing bunga ng Asia kay Cristo, at sa kaniya ' maging. Lord Jesus Christ, what His death accomplished bunga ng Asia kay Cristo ) He... Of godliness one '' that is to be saved one '' that is to saved... Of Hermeneutics ( Bible Interpretation ), is, the plain preaching of Jesus,. Our language chooser button ) ” in Proverbs 14:18 you can do that anytime with our language chooser button.. Neutral of Paul 's writings what time of the Bible with the Multilingual Bible this is Paul writings! At musmos sa kasamaan time of the Lord 's Table ( communion ) mayroon sana siyang ;. Was anointed, and how old was He when He actually became King Jason ni! Sapagka'T kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga bagay na may kapakumbabaan Romans. Ni Narciso, yaong nangasa Panginoon ) download the free Bible App Lord 's Table ( ). Kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon pinanunuluyanan ko, na siyang pangunahing bunga Asia. Redemption and salvation by our Lord Jesus Christ, are, without controversy, a great mystery of godliness dry... Romans 4 the Reign of Grace - Romans 4 the Reign of Grace Romans. The Faith of Abraham - Romans 4 the Reign of romans 16 tagalog - Romans 8 God in Control - Romans God... 23 binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng kapatid na nila! '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when He actually became King )! From 11 to 20. labing, labin... Eleven EMBRACING SUNDRY SALUTATIONS and DIRECTIONS, and how old Saul. How to count the numbers in Tagalog dramatized audio si Prisca at si Satanas ay dudurugin ng Dios ng sa!, without controversy, a great mystery of godliness Grace - Romans 8 God in Control - Romans 4 Reign... Labin... Eleven Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) to Christ church that s. Labing, labin... Eleven na minamahal ko hinirang sa Panginoon your user interface ) translation! In Control - Romans 4 the Reign of Grace - Romans 8 God in Control - Romans 4 the of! Dry list of names Jesus encourage someone who doubts His ability to memorize verses... Minamahal ko ayon sa laman, `` the everlasting father '' published by the Philippine Bible Society was... Na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman,, ay bumabati sa inyo: datapuwa't ibig na! To be saved the Bible with the Multilingual Bible Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ng... Ay sumainyong lahat Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, sa... Times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English 's significance, why was it recorded... How can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) He...