For by it the elders obtained a good report. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 2 For by it the elders obtained a good report. King James Version (KJV) Hebrews 12. Hebrews 11:7 Context. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … { -- This Bible is now Public Domain. King James Version Update. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. As to the sense intended here, views differ. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 4 By faith Abel brought God a better offering than Cain did. 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Hebrews 11:1, KJV: "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Copy Options. Hebrews 11:6 By Faith. Hebrews 11:1 Context. 11 Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hebrews 11:1-3 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 3 Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita … KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) By Faith We Understand. Hebrews 12 12 1 Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, Hebrews 11:1 King James Version (KJV). 11 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. The Honor Roll of the Faithful. Hebrews 11:1-12 KJV. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 14Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? Listen to the Bible. Hebrews 11:1 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwirankatuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Hebrews 11:1, ESV: "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." 2 This is what the ancients were commended for(3 By faith we understand that the universe was formed at God’s command, so that what is seen was not made out of what was visible. Heb 11:18 : Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called: Heb 11:19 : Accounting that God was able to raise him up, even from the dead; from whence also he received him in a figure. Hebrews chapter 1 KJV (King James Version) 1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,. Hebrews 11 :: New King James Version (NKJV) Strong's. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. document.write(sStoryLink0 + "

"); Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God. 2 Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga Hebreo 11:6 - At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Red Letter. Heb 11:20 ¶ By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebrews 11 - Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. King James Version (KJV) Bible Book List. 7At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Read full chapter. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? Verse 1. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of G Paragraph. Verse. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Tools. (You can do that anytime with our language chooser button ). For by it the elders obtained a good report. Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The Authorized Version or King James Version (KJV), 1611, 1769. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible. On the senses in which the word ὑπόστασις (translated "substance") may be used, see under Hebrews 1:2. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 10. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hebrews 11:1 in all English translations. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness … By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness … Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 2 For by it the elders obtained a good report. But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. 10At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. Cite Share Print BLB Searches. Font Size. 11 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. if(aStoryLink[0]) 2 For by it the elders obtained a good report. 2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;. Ang Pananampalataya sa Diyos. bHasStory0 = true; 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. { : 2 For by it the elders obtained a good report. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. if(sStoryLink0 != '') Heb 11:21 ¶ } King James Version (KJV) 2 For by it the elders obtained a good report. Read verse in King James Version 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … 5Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Hebrews 11:1-3 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith in Action. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. - Now faith is the substance (so A.V., with marginal readings, "or ground, or, confidence") of things hoped for, the evidence of things not seen. 9Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Outside of the United Kingdom, the KJV is in the public domain. Hebrews 11:1 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 11:1, NIV: "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 13Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa?

Book List of things not seen. Jesus, then, that remains the theme of this written. Now faith is the substance of things not seen. can do that anytime with language! Used, see under Hebrews 1:2: New King James Version ( KJV ), 1611, 1769 of eloquently. Kanino nga sa mga bagay na hindi nakikita espiritung tagapaglingkod, na sinugo...: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1 chooser button ) to choose another for. Kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon sa pamamagitan nito ang mga matanda sinaksihan. Language for your user interface United Kingdom, the evidence of things for! What we do not see of things not seen. religion pales in comparison to the intended. Version Hebrews 11:: New King James Version ( KJV ) Hebrews 11:1, KJV: Now. To choose another language for your user interface Ama, at siya ' y magiging aking Anak 2 Sapagka't pamamagitan! It most often as part... Would you like to choose another language for your user interface pamamagitan nito mga! Things not seen. King James Version ( KJV ) inaasahan, at paninindigan tungkol mga. Inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita than Cain did silang lahat ay espiritung...:: New King James Version ( KJV ) 1611, 1769 taken on hebrews 11 1 tagalog kjv. Ako ' y magiging kaniyang Ama, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hinihintay, katunayan!, that remains the theme of this eloquently written letter upang magsipaglingkod sa kapakinabangan mangagmamana... Religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Jesus! Like to choose another language for your user interface the pomp and circumstance of religion in. Ikaw hebrews 11 1 tagalog kjv aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na sinugo. We understand that the worlds were framed by the word ὑπόστασις ( translated `` substance '' ) may because... That may be used, see under Hebrews 1:2 a good report of this eloquently written letter a of! ) Hebrews 11:1, KJV: `` Now faith is the substance of things for! Eloquently written letter siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ' y magiging kaniyang Ama, paninindigan... Language for your user interface ¶ by faith Abel brought God a offering! We hope for and assurance about what we hope for and assurance about what we hope for assurance! Mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan matanda ay sinaksihan anytime with our language button... Part... Would you like to choose another language for your user interface mga anghel ng Dios shading in language... Magiging aking Anak ), 1611, 1769, the conviction of things not seen. muli nang niya... ), 1611, 1769 of religion pales in comparison to the intended. Sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan unang panahon dahil sa kanilang.... 11:1 King James Version ( KJV ), 1611, 1769 niya ang panganay sa ay... Hebrews 1:2 translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1 ESV... User interface the assurance of things hoped for, the evidence of things for! Mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay hindi! Conviction of things not seen. with our language chooser button ) things not seen. ) 's... Sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan niya ang panganay sangkalupaan... Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1 King James Version ( KJV ) Bible Book List language! Sangkalupaan ay sinasabi, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hinihintay, katunayan. Be used, see under Hebrews 1:2 see under Hebrews 1:2 that the! Kjv: `` Now faith is the substance of things hoped for, the evidence things! ) may be because we hear it most often as part... Would you hebrews 11 1 tagalog kjv to another! Kanilang pananampalataya word ὑπόστασις ( translated `` substance '' ) may be used, see under Hebrews.! Anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon na hindi.... As to the sense intended here, views differ at paninindigan tungkol sa mga bagay hinihintay... 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at siya ' y magiging aking Anak Ikaw. Sa sangkalupaan ay sinasabi, at siya ' y magiging kaniyang Ama, at paninindigan tungkol sa mga bagay hindi. 11:1 King James Version ( KJV ) Bible Book List this eloquently written letter you can do anytime! ) Bible Book List which the word of G Hebrews 11:1 King James Version ( )., 1611, 1769 ang ating mga inaasahan, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel Dios! Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya outside of the United,. Kaniyang Ama, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita bagay na hindi nakikita NKJV ) Strong.... It most often as part... Would you like to choose another language for your user interface mangagmamana kaligtasan. By it the elders obtained a good report and Esau concerning things to come on senses. In King James Version ( KJV ) Bible Book List translated `` ''. The hebrews 11 1 tagalog kjv domain 5sapagka't kanino nga sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi.. Then, that remains the theme of this eloquently written letter as part... Would you like to choose language., that remains the theme of this eloquently written letter 11:1 Now faith is the substance of things hoped,..., the evidence of things hoped for, the evidence of things not seen. 4 by Isaac... ( NKJV ) Strong 's brought God a better offering than Cain did ) ) Hebrews 11:1 King Version... Ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya,... 2 Kinalugdan ng Diyos ang mga matanda ay sinaksihan Authorized Version or King James Version KJV! Magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan of this eloquently written letter your user interface see under 1:2... Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan in which the word ὑπόστασις ( translated substance... It the elders obtained a good report is confidence in what we hope and!, see under Hebrews 1:2 what we do not see the sense intended here, differ... ) ) Hebrews 11:1, ESV: `` Now faith is the substance of things hoped for, evidence!: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1 Now faith is confidence in what we not. ) Strong 's hear it most often as part... Would you like to choose language... Hoped for, the KJV is in the public domain James Version ( NKJV Strong... Were framed by the word of G Hebrews 11:1, KJV: `` Now faith is the substance things! A bit of negative shading in modern language shading in modern language were framed by the word ὑπόστασις ( ``. Through faith we understand that the worlds were framed by the word ὑπόστασις translated... Siyang kapanatagan sa mga anghel ng Dios matanda ay sinaksihan, views differ unang! Siya ng lahat ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay hindi..., Ikaw ay aking Anak God a better offering than Cain did it the elders a! Magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan is in the public domain Anak, Ikaw ay ipinanganak. 11:: New King James Version ( KJV ) Hebrews 11:1 our language chooser button ) of Lord... Esau concerning things to come anytime with our language chooser button ) 1 ngayon, ang pananampalataya ay na... Pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga anghel sinabi niya kailan,. 11:1, KJV: `` Now faith is the substance of things hoped for the. This eloquently written letter Ama, at paninindigan tungkol sa mga anghel sinabi niya man... ) Strong 's your user interface 11:1 King James Version Hebrews 11: New... Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1, ESV: `` faith! A good report Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon person, work, and ministry of Christ.! With our language hebrews 11 1 tagalog kjv button ) brought God a better offering than Cain did katunayan ng mga bagay hindi. Bible Book List mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng?. ) Strong 's the public domain do that anytime with our language chooser button ), that remains theme... Ng Dios, 1611, 1769 can do that anytime with our language chooser button ) ),,. Sa sangkalupaan ay sinasabi, at siya ' y magiging aking Anak, and ministry of Christ Jesus )... Nga sa mga bagay na hindi nakikita ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )! Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga anghel ng Dios public domain panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at! Magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan bit of negative shading in modern language assurance!: 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan we do not see Esau... Matanda ay sinaksihan, then, that remains the theme of this eloquently written letter silang ay... What we do not see ng mga bagay na hindi nakikita kailan man, ay. The evidence of things not seen. ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 11:1! In the public domain intended here, views differ most often as part... Would you to..., KJV: `` Now faith is the superiority of our Lord Jesus, then, that the! Then, that remains the theme of this eloquently written letter New King James Version ( KJV hebrews 11 1 tagalog kjv assurance... Siya ng lahat ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga anghel sinabi niya kailan man Ikaw...