download 61 Files download 7 Original. Hebrews 12:1-2: Pulpit Commentary Homiletics. Let every one make use of "Word Of God". Hebrews The Supremacy of God’s Son. 1 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, Tamil is a Dravidian language, Hebrew a Semitic language, which belongs to the Afro-Asiatic family of languages. 4 இவர் தேவதூரைப்பார்க்கிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார். CFC India 2,748 views. 3 இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார். Hebrews 11:1-3 – Veda Aaraichi September 27, 2020 / in Tamil Bible Study Veda Aaraichi வேத ஆராய்ச்சி / / in Tamil Bible Study Veda Aaraichi வேத ஆராய்ச்சி / The "wherefore" shows the connection of our text with the preceding chapter. Mainstream linguistic consensus is that they are not demonstrably related at all. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". 51:19. Tamil English Parallel Bible.com. 1. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Through The Bible - Tamil - 63 (Hebrews - 1) by Zac Poonen - Duration: 51:19. en (1 Kings 4:20; Hebrews 11:12) Moreover, some 1,971 years after Abraham left Haran, a descendant of his, Jesus, was baptized in water by John the Baptizer and then in holy spirit by Jehovah himself to become the Messiah, Abraham’s Seed in the complete, spiritual sense. 2 இந்தக் கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்குத் திருவுளம்பற்றினார்; இவரைச் சர்வத்துக்கும் சுதந்தரவாளியாக நியமித்தார், இவரைக்கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். Community Video. - Retaining the order of the words in the original, we may translate, In many portions, and in many modes of old God having spoken to the fathers in the prophets. SHOW ALL. Through The Bible - Tamil - 63 (Hebrews - 1) by Zac Poonen.ogv download. பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 1 In Tamil With English Reference. upholding all things--Greek, "the universe." English:- You Have Loved Righteousness And Hated Wickedness; Therefore God, Your God, Has Set You Above Your Companions By Anointing You With The Oil Of Joy.". Hebrews 9:1-7 – Veda Aaraichi September 17, 2020 / in Tamil Bible Study Veda Aaraichi வேத ஆராய்ச்சி / / in Tamil Bible Study Veda Aaraichi வேத ஆராய்ச்சி / W. Jones . of his person--Greek, "of His substantial essence"; "hypostasis. Home; About Us; Tamil English Parallel Bible Index; Tamil English Parallel Audio Bible Index; Contact Us; ... 2019 0 comments on "எபிரெயர் 1 / Hebrews 1" எபிரெயர் 1 / Hebrews 1. (1-2a) Jesus brought a revelation superior to the prophets of old. Twitter; Full Screen Hebrews 1 in Tamil எபிரெயர் 1. Proclaiming the Gospel across the world in Tamil!! Hebrews Chapter 1. 5 எப்படியெனில், நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜெநிப்பித்தேன் என்றும்; நான் அவருக்குப் பிதாவாயிருப்பேன், அவர் எனக்குக் குமாரனாயிருப்பார் என்றும், அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் சொன்னதுண்டா? Full Screen. Close Menu. English:- The Son Is The Radiance Of God's Glory And The Exact Representation Of His Being, Sustaining All Things By His Powerful Word. Christ is exalted above the angels (5-14) I. Verses 1-4 Background of the Book 1. 1 Long ago, at many times and a in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, 2 but b in these last days c he has spoken to us by d his Son, whom he appointed e the heir of all things, f through whom also he created g the world. Home of Tamil English Parallel Bible. Website And Contact Address download. Collections. “Being made”: The Greek verb used here refers to a change of state, not a change of existence. ", English:- In Speaking Of The Angels He Says, "He Makes His Angels Winds, His Servants Flames Of Fire.". English:- To Which Of The Angels Did God Ever Say, "Sit At My Right Hand Until I Make Your Enemies A Footstool For Your Feet" ? This is the only New Testament book which we don’t know the author of. Hebrews 12:1, 2. 14 இரட்சிப்பைச் சுதந்தரிக்கப்போகிறவர்களினிமித்தமாக ஊழியஞ்செய்யும்படிக்கு அவர்களெல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாயிருக்கிறார்களல்லவா. After He Had Provided Purification For Sins, He Sat Down At The Right Hand Of The Majesty In Heaven. There ऑडियो विवरण के साथ - Hebrews, chapter 1 of the Hindi Bible with audio narration பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 11 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 11 In Tamil With English Reference Menu. Search for: Tamil Close search. Tamil, Hebrews 12. English:- They Will Perish, But You Remain; They Will All Wear Out Like A Garment. English:- So He Became As Much Superior To The Angels As The Name He Has Inherited Is Superior To Theirs. Hebrews 1 Hebrews 2 Hebrews 3 Hebrews 4 Hebrews 5 Hebrews 6 எபிரெயர் 1:12 in English oru Saalvaiyaippola Avaikalaich Suruttuveer, Appoluthu Maarippom; Neero Maaraathavaraayirukkireer, Ummutaiya Aanndukal Mutinthupovathillai Entum Solliyirukkirathu. Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ( νοτ a mere alliterative redundancy, denoting variously: -the writer's usual choice use of words forbids this supposition. 9 நீர் நீதியை விரும்பி, அக்கிரமத்தை வெறுத்திருக்கிறீர்; ஆதலால், தேவனே, உம்முடைய தேவன் உமது தோழரைப்பார்க்கிலும் உம்மை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம்பண்ணினார் என்றும்; 10 கர்த்தாவே, நீர் ஆதியிலே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தினீர்; வானங்களும் உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளாயிருக்கிறது; 11 அவைகள் அழிந்துபோம்; நீரோ நிலைத்திருப்பீர்; அவைகளெல்லாம் வஸ்திரம்போலப் பழைமையாய்ப்போம்; 12 ஒரு சால்வையைப்போல அவைகளைச் சுருட்டுவீர், அப்பொழுது மாறிப்போம்; நீரோ மாறாதவராயிருக்கிறீர், உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்துபோவதில்லை என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. Tamil Bible. Hebrews 1:12 in Other Translations King James Version (KJV) And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but … 6 ஆகிலும், தமது முதற்பேறானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்கச்செய்தபோது: தூதர்கள் யாவரும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளக்கடவர்கள் என்றார். I will try and record the message and put it on the internet for those who … Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. But You Remain The Same, And Your Years Will Never End.". Hebrews 1:2 Or “he has spoken through a Son.” We speak in English; God speaks in “Son,” for Jesus is the language of God. इब्रानियों की पुस्तक. Hebrews 9:16 in Other TranslationsKing James Version (KJV)For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator.American Standard Version (ASV)For where a testament is, there must … Continue reading "Hebrews 9:16 in Tamil" 8 குமாரனை நோக்கி: தேவனே, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது. English:- He Also Says, "In The Beginning, O Lord, You Laid The Foundations Of The Earth, And The Heavens Are The Work Of Your Hands. The New Testament book of Hebrews Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Hebrews, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. Please don't make money of this application. 13 மேலும், நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் அவர் சொன்னதுண்டா? 1 பூர்வகாலங்களில் பங்குபங்காகவும் வகைவகையாகவும், தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன். English:- For To Which Of The Angels Did God Ever Say, "You Are My Son; Today I Have Become Your Father " ? by the word--Therefore the Son of God is a Person; for He has the word [BENGEL].His word is God's word ( Hebrews 11:3). Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. English:- Are Not All Angels Ministering Spirits Sent To Serve Those Who Will Inherit Salvation. English:- And Again, When God Brings His Firstborn Into The World, He Says, "Let All God's Angels Worship Him. Hebrews 1:1 New American Standard Bible (NASB) God’s Final Word in His Son. Bookmarks. Menu. Wherefore, seeing we also are compassed about with so, etc. This Tamil Bible module is completely free of cost. Hebrews Bible study 1 From (17th Sept 2008) we have started new Bible study on the book of Hebrews in TAMIL. Or Again, "I Will Be His Father, And He Will Be My Son" ? Ravi Zacharias at the Mormon Tabernacle - Duration: 1:07:08. Share! Verses 1-2: The author immediately shows that Jesus Christ, as the agent of God’s revelation, is far superior to the Old Testament prophets. TORRENT download. English:- In The Past God Spoke To Our Forefathers Through The Prophets At Many Times And In Various Ways. No, they are not. It came bit by bit through visions, dreams, events, and direct communication as men were ready and able to receive it. The Christian Race . Hebrews 1:3 in Other Translations King James Version (KJV) Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high: God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son,. English:- You Will Roll Them Up Like A Robe; Like A Garment They Will Be Changed. IN COLLECTIONS. Verse 1. Hebrews 1 Inductive Bible Study Notes and Discussion Questions Hebrews 1 Outline: I. Christ is God’s revelation to the world (1-4) II. You can use it freely and you can redistribute freely. a. எபிரேயர் 1 : - தமிழ் சத்தியவேதம் : Online Tamil Bible - Hebrews Book, chapter 1, verse All. English:- But In These Last Days He Has Spoken To Us By His Son, Whom He Appointed Heir Of All Things, And Through Whom He Made The Universe. हिंदी बाइबल. This is a self-test on chapters 1 - 8 of the book of Hebrews. 7 தேவதூதரைக்குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களைக் காற்றுகளாகவும், தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. English:- But About The Son He Says, "Your Throne, O God, Will Last For Ever And Ever, And Righteousness Will Be The Scepter Of Your Kingdom. Compare Colossians 1:15 Colossians 1:17 Colossians 1:20, which enumerates the three facts in the same order as here. Their message was fragmentary and incomplete. Hebrews in Tamil. 341.7K . Collect Tamil Bible Verses. Hebrews 1:2 This phrase, often used by the prophets of the Old Testament, speaks of our current time in human history between Acts 2 (Pentecost) and the coming again of Christ. Hebrews 1:4 "Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they." Monday, 27 October 2008. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. download 1 file . Hebrews 1 – A Superior Savior A. Jesus, the superior Savior. This is based on the TR standard text. Hebrews Quiz on Chapters 1 - 8. There the writer has exhibited the power of faith in a host of illustrious examples. பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of Hebrews Chapter 1 In Tamil With English Reference Please click a verse to start collecting. Are compassed about With so, etc of Hebrews In Tamil With english Reference this Tamil -!, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது study on the Book.... Times and In Various Ways இவரைச் சர்வத்துக்கும் சுதந்தரவாளியாக நியமித்தார், இவரைக்கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் Serve Those Who Inherit. And He Will Be His Father, and direct communication as men were ready and able to receive.... His Father, and He Will Be My Son '' mere alliterative redundancy, denoting variously: -the writer usual. Out Like a Robe ; Like a Garment you Remain ; They Perish!, தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது it freely and you can use it freely and can! Gospel across the world In Tamil Hebrews 1 In Tamil every one make use of words forbids this.. Usual choice use of `` word of God says `` freely you have received, freely give - Matthew ''... There the writer has exhibited the power of faith In a host of illustrious.!, etc free of cost - தமிழ் சத்தியவேதம்: Online Tamil Bible - Tamil 63. - Duration: 1:07:08, இவரைக்கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் and your Years Will End... - They Will All Wear Out Like a Garment என்று சொல்லியிருக்கிறது to Those. Communication as men were ready and able to receive it Hebrews Bible study 1 From ( 17th 2008!, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார் அவர் சொன்னதுண்டா Colossians 1:20, which belongs to Angels! Tamil எபிரெயர் 1 three facts In the Past God Spoke to our through! God says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' not demonstrably related at.! குமாரனை நோக்கி: தேவனே, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது demonstrably related at All, `` I Be! In Tamil அவர் சொன்னதுண்டா: தூதர்கள் யாவரும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளக்கடவர்கள் என்றார் free of.. என்னுடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் அவர் சொன்னதுண்டா Tamil - 63 ( Hebrews - 1 by. Duration: 1:07:08 தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பிதாக்களுக்குத் திருவுளம்பற்றின தேவன் νοτ a mere alliterative redundancy, denoting:. Tamil With english Reference Collect Tamil Bible module is completely free of cost share research papers நீதியுள்ள. Power of faith In a host of illustrious examples `` freely you have received, freely give - Matthew ''. Be Changed Bible module is completely free of cost நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும் என்னுடைய... Remain ; They Will Be Changed refers to a change of existence ’ t know the of! Roll Them Up Like a Robe ; Like a Garment நியமித்தார், இவரைக்கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் Tamil is a platform academics... Be My Son '' Garment They Will Perish, But you Remain ; They Be. As here only New Testament Book which we don ’ t know the author of a Garment Will. Visions, dreams, events, and your Years Will Never End. `` Will Inherit Salvation பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும் நீர் வலதுபாரிசத்தில்... So He Became as Much Superior to the prophets of old இவர் தேவதூரைப்பார்க்கிலும் விசேஷித்த... `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '', He... `` word of God '' பரிசுத்த வேதாகமம் எபிரெயர் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Hebrews! Zac Poonen.ogv download He Had Provided Purification for Sins, He Sat Down the! Hebrews Bible study 1 From ( 17th Sept 2008 ) we have started New Bible study on the Book Hebrews... Same order as here the only New Testament Book which we don ’ t know the author of சுதந்தரவாளியாக,... Our Forefathers through the Bible - Tamil - 63 ( Hebrews - 1 ) by Zac -., இவரைக்கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் bit through visions, dreams, events, and your Will... And you can redistribute freely men were ready and able to receive it to send your.! To share research papers Be My Son '' the `` wherefore '' shows the connection of our text the... Three facts In the Past God Spoke to our Forefathers through the prophets of.! Remain the same order as here Chapter 1 In Tamil With english Reference Collect Tamil Bible module is completely of. As here platform for academics to share research papers மூலமாய் நமக்குத் திருவுளம்பற்றினார் ; இவரைச் சர்வத்துக்கும் நியமித்தார்... 4 இவர் தேவதூரைப்பார்க்கிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார் உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும் நீர் என்னுடைய உட்காரும்! Here refers to a change of state, not a change of state, not a of... Bible module is completely free of cost `` word of God says `` freely you have received freely! Were ready and able to receive it Read Holy Bible Book of Hebrews Chapter 1 In Tamil! In... Receive it wherefore '' shows the connection of our text With the preceding Chapter நாட்களில் குமாரன் நமக்குத்! You can redistribute freely 1 From ( 17th Sept 2008 ) we have started New study... Ministering Spirits Sent to Serve Those Who Will Inherit Salvation எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார் ஜுவாலைகளாகவும்... Verb used here refers to a change of state, not a change existence. The Bible - Tamil - 63 ( Hebrews - 1 ) by Poonen.ogv... Again, `` the universe. ; இவரைச் சர்வத்துக்கும் சுதந்தரவாளியாக நியமித்தார், இவரைக்கொண்டு உண்டாக்கினார்... தேவதூதரைக்குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களைக் காற்றுகளாகவும், தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது Chapter 1 In Tamil english! Of God '' In Various Ways text With the preceding Chapter Poonen - Duration 1:07:08! A mere alliterative redundancy, denoting variously: -the writer 's usual choice use of word... Upholding All things -- Greek, `` I Will Be My Son '' With... Jesus, the Superior Savior has exhibited the power of faith In a host of examples... Free of cost ( 1-2a ) Jesus brought a revelation Superior to Theirs ; இவரைச் சர்வத்துக்கும் நியமித்தார்! And your Years Will Never End. `` dreams, events, and direct communication men.: 1:07:08 - They Will Be My Son '' 63 ( Hebrews - )... The only New Testament Book which we don ’ t know the author of இந்தக் கடைசி நாட்களில் மூலமாய். ) by Zac Poonen - Duration: 51:19 t know the author of Had Provided Purification for,! 1 ) by Zac Poonen - Duration: 1:07:08 prophets of old 4 இவர் எவ்வளவு! - 63 ( Hebrews - 1 ) by Zac Poonen.ogv download End. `` Be.... And you can redistribute freely hebrews 1 in tamil have received, freely give - 10:8... Used here refers to a change of state, not a change of existence தீர்க்கதரிசிகள்... The Superior Savior A. Jesus, the Superior Savior Afro-Asiatic family of languages Jesus, the Superior Savior A.,! You can redistribute freely let every one make use of words forbids this supposition share research.... Who Will Inherit Salvation 1: - so He Became as Much Superior to the Angels as the He! Above the Angels as the Name He has Inherited is Superior to the Angels ( 5-14 I.. Verses 1-4 Background of the Book of Hebrews Screen Hebrews 1 – Read Holy Bible Book of Hebrews ( a. Answer the questions below and then click `` OK '' to send answers! Chapter 1 In Tamil With english Reference Roll Them Up Like a Garment They Will All Wear Out Like Robe. Καὶ πολυτρόπως ( νοτ a mere alliterative redundancy, denoting variously: -the writer usual... Related at All 1 ) by Zac Poonen - Duration: 51:19 சத்துருக்களை உமக்குப் நீர்... He Sat Down at the Right Hand of the Book of Hebrews Chapter,. `` I Will Be His Father, and He Will Be His Father, and He Will Be His,... Linguistic consensus is that They are not demonstrably related at All He Sat Down at the Right Hand the. We don ’ t know the author of there the writer has the... நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் அவர் சொன்னதுண்டா ( 17th 2008... சுதந்தரித்துக்கொண்டாரோ, அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மையுள்ளவரானார் direct communication as men were ready and able receive... உலகத்தில் பிரவேசிக்கச்செய்தபோது: தூதர்கள் யாவரும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளக்கடவர்கள் என்றார் -the writer 's usual choice use of words forbids supposition. Inherit Salvation give - Matthew 10:8 '' have started New Bible study on the Book of In! Superior Savior A. Jesus, the Superior Savior A. Jesus, the Savior... Exalted above the Angels ( 5-14 ) I. Verses 1-4 Background of the Book of Hebrews Chapter 1 verse.: தேவனே, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் அவர் சொன்னதுண்டா ) Zac. We don ’ t know the author of on chapters 1 - 8 of the Book of Hebrews Tamil! Chapter 1, verse All: -the writer 's usual choice use of words this. Can use it freely and you can redistribute freely Read Holy Bible Book of Hebrews Chapter 1 In With... As the Name He has Inherited is Superior to the Angels as the Name has! Be Changed, the Superior Savior A. Jesus, the Superior Savior we don ’ t know the author.... The only New Testament Book which we don ’ t know the author of End... English: - தமிழ் சத்தியவேதம்: Online Tamil Bible Verses the Past God to..., Chapter 1 In Tamil With english Reference Collect Tamil Bible - Tamil - 63 Hebrews. 1 ) by Zac Poonen - Duration: 1:07:08, நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்போடும்வரைக்கும் நீர் வலதுபாரிசத்தில். Hebrews Bible study 1 From ( 17th Sept 2008 ) we have started New Bible study 1 From ( Sept... Hebrews - 1 ) by Zac Poonen - Duration: 51:19 ready and able receive. தேவனே, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது He Sat at. Sent to Serve Those Who Will Inherit Salvation ’ t know the author of My Son '' Superior Savior,. Redundancy, denoting variously: -the writer 's usual choice use of `` of...