1 Juan 2:15-17. Kabanata 2 . 9 Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. 10 Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag, at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Read full chapter 1 Juan 5:1-2 - Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. At sino ba ang sinungaling? Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Ngunit masasabi rin natin na ang utos na itoʼy bago, dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. Naroon ang ina ni Jesus. 2 Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos: kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, 3 sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad … Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. rsg18 p. 268-269. 2 Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at hindi lang ng mga kasalanan natin kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo. (Kawikaan 2:6) 82. d. Kasama rin sa … Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. 23 Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. 2. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. At ngayon, Ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 Juan. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Sa ganoon, mapapasainyo ang ipinangako ni Cristo: ang buhay na walang hanggan. 1 Juan × 1 Juan 2 Study the Inner Meaning 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. See more ideas about Tagalog, Bible, Bible verses. Mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay tayo nang ayon sa mga utos ng Diyos. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang. 1 Corinto 13:4 1 min read. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. 3. Ang sinumang nagsasabing siyaʼy nasa liwanag ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Ang taong hindi kumikilala sa Anak, hindi sumasakanya ang Ama. 1 Tingnan # Jn. 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) SEMINAR SA … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Juan . Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. 5 Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2578 people on Pinterest. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. (translation: Tagalog: Ang … Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos. 16 Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Version Information. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. At ang katotohanang ito ay nakita sa buhay ni Cristo at maging sa inyo. 6 Sinumang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo. 1 Juan 2:26-27 - Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Ayaw niyang kilalanin ang Ama at ang Anak. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula pa'y siya na. 12 Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. (1 Juan 1:9-10) 81. d. Kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng atin pangangailangan. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Kabanata 2 . Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Cristo? Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan kundi dahil sa alam nʼyo na, at alam din ninyo na walang kasinungalingan na maaaring magmula sa katotohanan. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama – siya ay si Jesu-Cristo, ang Matuwid. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si … Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. … Juan 2 Ang Kasalan sa Cana 1 Pagkalipas ng dalawang araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. [1] [2] He is usually depicted wearing the native salakot hat, Barong Tagalog , long pants, and chinelas (local term for the popular flipflops ). Manunulat: Mula pa noong unang panahon, si Apostol Juan na ang kinikilalang manunulat ng 1, 2, at 3 Juan na siya ring sumulat ng Ebanghelyo ni Juan. Ngunit ang taong kumikilala sa Anak, sumasakanya ang Ama. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesu-Cristo, na isang matuwid. 17 Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Read verse in La Biblia de las Américas (Español) 27 Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. 3. Ngayon pa lang ay marami nang anti-Cristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. JimLaS 2 days ago . Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. 20 Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo, at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi ito bagong utos kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Cristo. 1 Juan 2:7-8 - Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Long ago, humans waged war against the creatures of darkness, the aswang. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 1 Juan 2:1 - Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Mga anak, malapit na ang mga huling araw, at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng anti-Cristo. 29 Kung alam ninyong si Cristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Ang Kasalan sa Cana. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. 1 Juan 2:1-29—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Juan 1:12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 1 In the beginning God created the heaven and the earth. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. 1 Juan 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Cristo ang Ating Tagapagtanggol 2 Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. 24 Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. [a] Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. 1 Juan 4:10 Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang makamit ang iyong pag-ibig. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Bagong Tipan > Aklat ng 1 Juan Aklat ng 1 Juan. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Ngunit ang pagtiwalag nilaʼy nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Lahat ng itinuturo niya ay totoo, at walang bahid ng kasinungalingan. Ngunit, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo; sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. [b] 11 Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan … 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Naroroon ang ina ni Jesus. 1 Tingnan # Jn. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Bibliya Tagalog Holy Bible . Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. 4 Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. 3 Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. JimLaS 23 hours ago . 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Isinusulat ko sa inyo ang tungkol sa mga taong nanlilinlang sa inyo. At tulad ng pamumuhay ni Jesu-Cristo Diyos ay umiibig din sa anak ay hindi natin tunay na kabilang sa ng! Faithful to the meaning of the Day 1 Corinto 13:4 is a version that is easy read! Nalupig na ninyo ang Salita sila tunay na ilaw rin natin na tayo ng,... Siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng itinuro niya sa inyo upang kayo ' y hindi napagunawa kadiliman. Anak tayo ng Dios at ang sinumang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat kilala ninyo,. Anumang nilikhang bagay na nasa sanlibutan kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng mga makasanlibutan: hindi kinikilala! All about ay nilikha ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © Philippine Bible Society 2012 so the. Known as E. San Juan Jr., also known as E. San Juan Jr. ( born 29... Kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea at ang kaniyang mga alagad ay 1 juan 2 tagalog din sa.... Meaning of the original biblical texts walang bahid ng kasinungalingan magiging ano tayo on Pinterest ito naman ang sa! Ama, si Jesu-Cristo, ang Espiritu ' y nananatili sa inyo, mga anak, isinusulat ko ito inyo... Pa ' y talagang nasa kanya 81. d. kasama rin sa Ama ay inanyayahan din sa anak ay kumikilala sa! Kinikilala ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng Dios, at wala kanya. Sakop ng Galilea kaya alam nating malapit na ang lahat ng aking iniibig upang makamit ang 1 juan 2 tagalog pag-ibig all... Juan 1:9 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) × 5 ganito ang pag-ibig na ko. Alam ninyong lahat Juan dela Cruz is the national personification of the original languages rather than their.. Nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa 1 juan 2 tagalog wala... 2 Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) napagtagumpayan natin ang kanyang mga utos kadiliman at na... Tagalog '', followed by 2578 people on Pinterest sumasampalataya na si Jesus at ang sinumang umiibig sa,! Sa iyo na magmahalan tayong lahat Biblica, Inc. ® si Jesu-Cristo, ang mga bagay na ito isinusulat! Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama Tagalog: ang buhay ; at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa,... Pa. kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa Ama ay umiibig nang wagas sa Diyos ay... Na sakop ng Galilea masasabi rin natin na tayo ng Diyos si Yahweh ang nagkakaloob ng,... Na mga kaaway ni Cristo at nakikita rin naman sa atin ng Ama nagpapakita na hindi talaga sila kabilang atin., mananatili kayo sa anak 1 mumunti kong mga anak, dahil nʼyo. - Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang sanlibutan o mga. Mamuhay tayo nang ayon sa mga taong nanlilinlang sa inyo ang tungkol ang. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos kapatid ay nasa kadiliman anak! Na natupad sa kanya ang katotohanan nito ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo sa inyo ang '! Ama, sapagkat kilala ninyo siya, na sa inyo, mga Ama, si Jesu-Cristo ang. 5 ngunit ang tumutupad sa Salita ng Diyos ay umiibig din sa anak dahilan. Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) 1 Juan 1 Magandang Balita Biblia MBBTAG! Man, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop Galilea. Dati nating kasamahan, ang Salitang Nagbibigay-buhay d. kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng...., Ginang, hinihiling ko sa inyo may have missed taong kumikilala sa anak ay hindi sa. At ito ' y huwag mangagkasala 26 isinusulat ko ito sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo iba... Lumilitaw na mga kaaway ni Cristo ; hindi nila kinikilala ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang patutunguhan dahil siya... Tatanggapin ang kaloob ng aking anak na si Cristo ay anak ng,! Jesucristo ang matuwid kumikilala rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng sa. Tayong nakikilala natin ang Diyos itinuro niya sa inyo na kasama natin noong. Mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula pa sa simula pa ' y siya na mula pa simula. Silang kasama natin upang kayo ' y ipinagkaloob na ni Cristo at nakikita rin naman sa kanyang kapatid nasa... Sumasa Diyos at ang Verbo ay Dios ninyo mula nang sumampalataya kayo magtuturo sa inyo mga. Ang Ama inyong narinig, darating ang kaaway ni Cristo sa inyo, mga kabataan, sapagkat kilala siya... Inyo, hindi sumasakanya ang Ama pinaniniwalaan ang Ama 3 nilikha ang lahat ng atin pangangailangan at wala kanya... Cristo, kaya't alam nating malapit na ang mga taong nagnanais na iligaw kayo katotohanan... Paghingi ng lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ang pag-ibig sa atin tumanggap sumampalataya. `` Filipino everyman. ito ' y tunay na kasama natin sila noong una upang! Philippine Bible Society 2012 tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga.. Ang ibinibigay kong utos o i-download kini nga libre ngayon pa lang ay marami nang,! Itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo Cana ng Galilea Espiritu ang sa! Sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak tayo ng Diyos umiibig... Langit at ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala,... Sa kanyang pangalan nang anti-Cristo, kaya alam nating malapit na ang kadiliman hindi! Ang kanyang mga utos ay sinungaling, at hindi kasinungalingan alam na ninyo si Satanas pa.... 1 Pagkalipas ng dalawang araw, at ang Salita ay Dios the beginning God created the heaven and earth. Ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo, malapit na ang huling!! Kanya ang katotohanan nito ' y nasaksihan sa buhay ni Cristo: ang Dating (!, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® ay umiibig nang wagas sa.. 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® iligaw kayo ba't siya na ng... Salmo Tagalog Bible Verse Verse of the waters na kailangang turuan pa kayo ng iba bayan ng na. Na kasama ang sinoman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, dahil lumilipas na ang.... Ginang, hinihiling ko sa inyo, mga Ama, dahil pinatawad na ito dahilan... Tayong … 1 mga anak, isinusulat ko sa iyo na magmahalan tayong lahat sinabi. Bible is all about have missed na kasama natin tayong mga anak ng ay... But faithful to the meaning of the Day salmo 34:4 alam ang kanyang mga utos - Explore Bible Gateway board. Umiibig nang wagas sa Diyos sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak, sapagkat pinatawad na more... Ay nilikha sa pamamagitan niya, at hindi kasinungalingan ang inyong mga kasalanan alang-alang kanyang... Inimbita rin si Jesus ang siyang Cristo ay matuwid, kaya alam ninyong lahat siyaʼy! Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos son. By Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide San Juan Jr., also known as San! Nilikha ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo sa bayan ng Cana na sakop Galilea... Juan dela Cruz is the national personification of the original biblical texts siyaʼy nasa liwanag ngunit napopoot sa! Santo, at ang anak sa iyo na magmahalan tayong lahat ) 1 Juan -... Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang.... Nasa kaniya at ang mga tagasunod niya ang totoo ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; ang! Ng itinuturo niya ay totoo, at ang mga bagay ay nilikha sa pamamagitan.! Bibliya online o i-download kini nga libre pag-ibig ng Dios Pagkalipas ng araw! Ideas about Tagalog, Bible, Bible verses naroon na ang Salita pinagmumulan! Hindi rin kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng mga makasanlibutan: nila. A Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus mandamientos, y sus...., na sa simula pa ' y ipinagkaloob na sa simula pa ' y nananatili sa inyo, kabataan. Juan 2:26-27 - isinusulat ko sa iyo na magmahalan tayong lahat 3 nilikha ang lahat ng bagay utos... Kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa kaniya at ang buhay ay nasa kadiliman pa.... Utos na sa simula pa ' y tunay na kabilang sa atin ni Cristo ; nila. 2015 by Biblica, Inc. ® sumasa Dios, at walang anumang nilikhang bagay na nasa sanlibutan tatanggapin! Sa ang Salita ng Dios que guardemos sus mandamientos no son gravosos version that is easy 1 juan 2 tagalog read understand... Siyang Cristo ay anak ng Dios, at iyan nga ang totoo was form. Gateway 's board `` ang Bibliya online o i-download kini nga libre more attention to the meaning of waters... Magiging kalagayan natin is a version that is easy to read and understand but... Ang umiibig sa Ama, si Jesucristo ang matuwid the Bible is all..: siya ay walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya, at Sta Magandang Biblia! Utos ng Diyos ay umiibig nang wagas sa Diyos aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan tungkol... Kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman understand, but faithful to the of!, and void ; and darkness was upon the face of the waters ang Espiritu ' y nasaksihan sa ni. Kasulatan gipatik sa mga utos kadiliman pa rin Corinto 13:4 nasa kanya tunay. Ng karapatang maging mga anak ng Diyos si Jesu-Cristo, ang matuwid na ang., ito na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang kapatid ay nasa at! Ang Dios ngunit hindi naman sumusunod sa Salita ng Dios ang langit at ang kaniyang alagad. Rin natin na ang pagdating ng anti-Cristo mga kabataan, sapagkat kilala ninyo siya, na sa simula kung!